หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
 

ผ้าตีนจกโบราณ
     
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
     
 


 

วัดเชตวัน
     
 
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ไฟฟ้าในตำบล
  ประปาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
  ถนน หนทาง
  การศึกษาในตำบล
  การให้บริการในตำบล
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ย. 2553
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเเลือกสรร [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ยม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ยม การเข้าใช้บริการ สายตรง นายก อบต. [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาซ้อง หมู่ที่ 4 ตำบลเ [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ทราย ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2561-2565) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ ประกาศฯ รายงานผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานตามมรตาการป้องกั [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่จั๊วะ รายงานสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.สอง ประชุมพนักงานประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.กาญจนา กิจกรรม Big Cleaning Day ถนนพระธรรมรัตนกร (สายบ้านทุ่งอ่วน หมู่ที่ 6) [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง ประชุมพนักงานประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.สอง โครงการอบรมศึกษาดูงาน ประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.สอง ประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กรมคุมประพฤติ บ้างคะ (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 386  ตอบ 0  
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (5 พ.ย. 2559)    อ่าน 381  ตอบ 0  
 
ทต.ห้วยอ้อ วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 2
อบต.ป่าสัก แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 937  ตอบ 2
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1435  ตอบ 8
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 54  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 142  ตอบ 1
อบต.กาญจนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 444  ตอบ 4
อบต.บ้านเหล่า การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
 
 
พร0023.5/ว320 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤ [ 18 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว317 แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว316 แจ้งโอนเงิน อปท [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว318 สมัครประสงค์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว311 ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2562เฉพาะ คกก.ก [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 1-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 2-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว310 3-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว315 แจ้ง เนื่องจากได้ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบการประเมินประสิทธิภาพขอ [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว314 แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการป [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว309 แจ้งการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว2494 ขอส่งพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.4/ว2493 ขอส่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่ 42562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2497 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอ [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว2496 การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทร : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
จำนวนผู้เข้าชม 2,079,496 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : Naxsolution.